OPUS i PRELUDIUM to konkursy dla naukowców organizowane przez Narodowe Centrum Nauki. Dzięki nim naukowcy z całej Polski mogą przeznaczyć na prowadzone przez siebie badania łącznie prawie 430 mln zł. Część z tych środków wykorzystają naukowcy z Torunia.

OPUS 13

Konkurs OPUS 13 był adresowany do wszystkich naukowców, niezależnie od tego, jakim stażem badawczym się odznaczają i jaki stopień naukowy posiadają. Z 1831 wniosków wybrano 479 projektów. 18 naukowców z 10 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znalazło się w tym gronie. Oto oni i ich projekty:

Autor projektu Wydział Tytuł projektu Kwota dofinansowania
dr Alicja Drozd-Lipińska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Umieralność mieszkańców wsi kujawskiej w latach 1815-1914 na tle zmian społeczno-gospodarczych i przemian elementów klimatu na przykładzie parafii Kowal. Próba analizy interdyscyplinarnej na podstawie źródeł historycznych i klimatologicznych 159 700 zł
dr hab. Aldona Glińska-Neweś Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Pozytywna zmiana społeczna w organizacji jako czynnik zaangażowania przedsiębiorstwa w realizację zrównoważonego rozwoju 318 920 zł
prof. dr hab. Tomasz Grzybowski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski Wpływ mikrobiomu mleka matki i mikrobiomu przewodu pokarmowego oraz skóry dziecka na przebieg kliniczny, rozwój naturalnej tolerancji oraz zmiany metylacji wybranych genów związanych z regulacją immunologiczną u dzieci z alergią pokarmową. 753 020 zł
dr hab. Piotr Jankowski Wydział Chemii Opracowanie nowej metody przybliżonego opisu efektów niesztywności monomerów w oddziaływaniach międzymolekularnych 451 300 zł
dr Tomasz Klimsiak Wydział Matematyki i Informatyki Półliniowe równania różniczkowe cząstkowe z operatorami nielokalnymi i miarami borelowskimi 175 000 zł
dr Anna Kozakiewicz Wydział Chemii Opracowanie nowych małocząsteczkowych regulatorów (inhibitorów, aktywatorów) aktywności katalitycznej kinaz adenylanowych. Molekularne podstawy mechanizmów działania tych regulatorów 729 900 zł
dr hab. Arkadiusz Lach Wydział Prawa i Administracji Prewencja indywidualna jako uzasadnienie wprowadzenia i stosowania instytucji karnoprocesowych 148 400 zł
prof. dr hab. Maria Lewicka Wydział Humanistyczny Spostrzeganie miejsc jako bytów esencjalnych: Implikacje dla poczucia identyfikacji z miejscem, pamięci miejsca oraz reakcji na różnorodność i zmianę miejsca 1 135 450 zł

 

prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki Wydział Nauk Historycznych Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne 899 510 zł
prof. dr hab. Marek Polasik Wydział Chemii Projektowanie optymalnych warunków dla szczegółowego poznania zarejestrowanego po raz pierwszy procesu wzbudzenia jądra poprzez wychwyt elektronu do powłok elektronowych atomu 959 400 zł
prof. dr hab. Waldemar Rezmer Wydział Nauk Historycznych Polacy w Rosji Wschodniej i na Syberii 1917-1922: walka zbrojna, martyrologia, drogi do Ojczyzny 565 668 zł
dr hab. Justyna Rogalska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Nowe spojrzenie na wpływ pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na reakcje stresowe (50 Hz) i plastyczność mózgową – efekt hormezy 985 940 zł
dr hab. Ireneusz Sobota Wydział Nauk o Ziemi Zmiany lodowców północno-zachodniego Spitsbergenu jako wskaźnik współczesnych przeobrażeń zachodzących w kriosferze 638 360 zł
prof. dr hab. Artur Terzyk Wydział Chemii Czy nanojeże są spragnione? Nowy alotrop węgla i nanomateriały węglowe jako komponenty nowatorskich powierzchni superhydro- i superomnifobowych 1 357 200 zł

 

 

 

dr hab. Michał Wojciechowski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Czy kompromis między regulacją temperatury ciała a oszczędzaniem wody warunkuje sukces migracji ptaków wróblowych? 2 190 060 zł

 

dr hab. Michał Zawada Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Badanie magicznych i zero-magicznych długości fali w optycznych zegarach atomowych z siecią odstrojoną ku niebieskiemu 681 700 zł
dr Anna Zawadzka Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wielofunkcyjne struktury hybrydowe nowej generacji na bazie perowskitów, tlenków i związków organicznych do zastosowań w fotowoltaice 1 264 500 zł
dr hab. Piotr Żuchowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Kontrolowane ultrazimne zderzenia i reakcje chemiczne atomów i molekuł ze złożoną strukturą 797 320 zł

Preludium 13

PRELUDIUM 13 to z kolei konkurs pomagający młodym naukowcom na starcie ich kariery. Laureaci tego konkursu Narodowego Centrum Nauki nie mogą posiadać stopnia doktora. Tutaj z 1180 wniosków nagrodzono autorów 324 z nich. W tym gronie znalazło się 10 magistrów z 6 wydziałów UMK. Oto oni i ich projekty:

Autor projektu Wydział Tytuł projektu Kwota dofinansowania
mgr Bartosz Bieganowski Wydział Matematyki i Informatyki Nieliniowe równania Schrödingera z nieliniowościami zmieniającymi znak 72 108 zł
mgr Michał Falkowski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny
Ftalimidowe pochodne porfirazyn inkorporowane w liposomach jako potencjalne fotouczulacze dla terapii fotodynamicznej
180 000 zł
mgr Katarzyna Knozowska Wydział Chemii Badania nad warunkami formowania i modyfikacji nieporowatych membran polimerowych, prowadzące do materiałów o ulepszonych właściwościach 180 000 zł
mgr Milena Kulasek Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Znaczenie tkankowej lokalizacji auksyny oraz regulowanej przez miRNA167 akumulacji transkryptów genów ARF6 i ARF8 w pylnikach i słupkach rozwijających się kwiatów łubinu żółtego (Lupinus luteus) w procesie odcinania tego organu 110 640 zł
mgr Piotr Maroń Wydział Humanistyczny Konteksty ugruntowania się i praktyki medyczne wokół męskiej anoreksji 106 200 zł
mgr Anna Marszewska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) jako potencjalny czynnik biologicznej kontroli „swimmers’ itch” 174 920 zł
mgr Martyna Modrzejewska Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny 2-ketoglutaran i 2-hydroksyglutaran jako potencjalne metaboliczne modulatory procesu aktywnej demetylacji DNA u chorych z rakiem jelita grubego 120 000 zł
mgr Anna Przybylska Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Polimorfizm fenotypu zimowego w populacji heterotermicznego gryzonia 180 000 zł
mgr Agnieszka Rogowska Wydział Chemii Badanie metabolizmu mikroorganizmów poddanych działaniu nanocząstek metali, antybiotyków, jonów metali i ich połączeń za pomocą MALDI-TOF MS i technik pokrewnych 162 600 zł
mgr Daniel Strzelecki Wydział Matematyki i Informatyki Rozwiązania okresowe symetrycznych układów hamiltonowskich 71 210 zł
mgr Przemysław Zakrzewski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Rola miozyny VI w procesie spermiogenezy ssaków 119 560 zł

[Tabele opracowane przez zespół strony www.umk.pl]

[Fot. Paula Gałązka]