Kancelaria Premiera podała, że przez Andrzeja Dudę została podpisana nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki. Ta nowela sprawia, że minister nauki ma możliwość przyznawania środków finansowych na naukę, na programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra, w tym ukierunkowane na wspieranie młodych naukowców lub osób rozpoczynających karierę naukową.

Kancelaria Prezydenta podała w komunikacie, iż nowelizacja przewiduje zmiany trzech ustaw: ustawy o zasadach finansowania nauki; ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; ustawy o Narodowym Centrum Nauki. Nadrzędnym celem nowelizacji jest wyłączenie użycia niektórych przepisów kodeksu w postępowaniu, które dotyczą; przyznania środków finansowych na wykonanie projektów, prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki. Kancelaria Prezydenta pokazała, że oprócz wyłączenia Kpa, zmianom ulegają przepisy, które obowiązują zasady finansowania nauki. Umożliwia ona to, że minister nauki ma możliwość aby przyznać pomoc finansową na naukę, programy i projekty ustanawiane przez ministra, w tym ukierunkowane na wspieranie młodych naukowców lub osób rozpoczynających karierę naukową, a także uczelniom. Do ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki dodano sposoby rozwiązania, które umożliwiają umarzanie należności finansowych, które są wynikiem rozliczenia przyznanych środków finansowych. Dodano także odraczanie terminu spłaty owych należności, ewentualnie spłacenie ich w ratach, przy jednoczesnym określeniu warunków, na jakich będzie można ich dokonywać.

„Ponadto ustawodawca uzupełnił katalog osób, które mogą, z głosem doradczym, uczestniczyć w pracach Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prawo takie uzyskają również przedstawiciele ministra właściwego do spraw energii oraz ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin” – dopowiedziano.

 

Ustawa zostanie powołana do życia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego rozszerzenia katalogu zadań finansowanych z budżetu nauki, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.