Od 1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie ustawowy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. To, czy poprawnie segregujemy śmieci kontrolować będą pracownicy MPO.

50 lokalizacji będzie wyrywkowo sprawdzane

Po nowelizacji ustawy o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożony zostanie obowiązek zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Kryterium to może wydawać się za szerokie, dlatego ustawodawca określił dwa warunki, jakie świadczą o selektywności zbierania odpadów. A są to:

  1. Co najmniej 40% łącznej pojemności pojemników lub worków przeznaczona jest do selektywnej zbiórki. Frakcje: papier, tworzywa sztuczne, szkło i bio.
  2. Dopuszczalne zanieczyszczenie: 5 % objętości pojemnika do selektywnej zbiórki.

To, czy odpady są segregowane w odpowiedni sposób będzie kontrolowane, jeżeli dojdzie do stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane będą odpowiednie czynności. Jedną z nich może być podwojenie opłaty za wywóz śmieci. Pracownicy MPO będą informować o nieprawidłowościach swoich przełożonych. Ponadto, co miesiąc zespół sprawdzający wyrywkowo będzie kontrolował 50 lokalizacji pojemników. Jeśli więcej niż 5% objętościowo w pojemniku stanowić będą odpady niezgodne z opisem, MPO wykona dokumentację fotograficzną, a odpady odbierze jako zmieszane.

Stawki i ważne informacje

Jak informuje Urząd Miasta Torunia:

Stawki za zbiórkę odpadów od 1 stycznia 2021 r.:

  • Zabudowa jednorodzinna

Stawka podstawowa: 15 zł/ osobę na miesiąc
Podwyższona: 30 zł za miesiąc, w którym nieprawidłowo prowadzono selektywną zbiórkę

  • Zabudowa wielorodzinna

Stawka podstawowa: 14 zł/ osobę na miesiąc
Podwyższona: 28 zł za miesiąc, w którym nieprawidłowo prowadzono selektywną zbiórkę

UWAGA!

  • Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie
  • Nie dotyczy sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika.

[źródło: www.torun.pl]