Polska Komisja Akredytacyjna powstała w 2002 roku. To niezależne gremium eksperckie, które ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach. Polska Komisja Akredytacyjna po raz kolejny doceniła toruński uniwersytet.

Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest konieczne. Gremium może przyznać notę wyróżniającą, pozytywną, warunkową bądź negatywną.

Na podstawie uchwały z dnia 10 maja 2018 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała najwyższą ocenę kierunkowi fizyka techniczna, który znajdziemy w ofercie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

Jak Polska Komisja Akredytacyjna oceniła fizykę techniczną?

Według Komisji kierunek fizyka techniczna na toruńskim uniwersytecie spełnia sześć z ośmiu kryteriów oceny. Są to następujące wymogi:

– koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni,
– program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów,
– kadra prowadzącą zajęcia dla studentów,
– współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
– umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
– infrastrukturę dydaktyczną i naukową.

Ocena wyróżniająca została przyznana do roku akademickiego 2025/2026.
Co ciekawe, fizyka techniczna to nie jedyny kierunek na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, który otrzymał najwyższą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wśród docenionych kierunków znalazły się również: ekonomia, finanse i rachunkowość, fizyka, matematyka, politologia, prawo, teologia oraz zarządzanie.

Wszystkie oceny przyznane kierunkom dostępnym w ofercie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znajdziecie na tej stronie.

[fot. Paula Gałązka]