Dr hab. Alicja Chruścińska Prof. UMK z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako jedyny polski naukowiec została wyróżniona przez prestiżowe wydawnictwo Elsevier.

Pani profesor Chruścińska jako jedyna Polka znalazła się na liście 45 kobiet z całego świata, które prestiżowy magazyn Elsevier Women in Physics 2107 wyróżnił za szczególne osiągnięcia z dziedziny fizyki, zmieniające współczesny świat.

Dr hab. Alicja Chruścińska Prof. UMK ukończyła fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1987 r. Stopień doktora uzyskała w 1994 r. a doktora habilitowanego w 2011 r. Od roku 2015 kierowała Zakładem Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla a obecnie  Zakładem Fizyki Stosowanej Instytutu Fizyki UMK. Była kierownikiem projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2014 oraz koordynatorem na UMK, realizowanego w konsorcjum projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (I Konkurs Programu Badań Stosowanych) w latach 2012-2016. Obecnie ze strony UMK koordynuje prace w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (OPUS 11), przyznanego konsorcjum UMK i Politechniki Śląskiej. Współpracuje z wieloma naukowcami z różnych ośrodków zagranicznych, a także jest członkiem Rady Redakcyjnej międzynarodowego czasopisma Radiation Measurements. Na dorobek naukowy dr hab. A. Chruścińskiej składa się 57 publikacji, z których 48 zamieszczono w czasopismach z listy filadelfijskiej, dwa patenty oraz dwa zgłoszenia patentowe. Jeden z wynalazków został nagrodzony srebrnym medalem na wystawie The World Exhibition of Innventions, Research and New Technologies INNOVA 2015 w Brukseli. Prace prezentują efekty badań eksperymentalnych oraz modelowania procesów termoluminescencji i optycznie stymulowanej luminescencji. Dotyczą także zastosowania tych zjawisk w datowaniu luminescencyjnym osadów geologicznych i obiektów archeologicznych oraz w dozymetrii awaryjnej.

Podstawą do wyróżnienia prof. Chruścińskiej była jej praca ,,On some fundamental features of optically stimulated luminescence measurements”. Publikacja ta dotyczy zjawiska optycznie stymulowanej luminescencji, występującego powszechnie w ciałach krystalicznych nie będących metalami. Wykazuje ona, że efekty termiczne obserwowane wcześniej w eksperymentach i wyjaśniane za pomocą złożonych modeli zjawiska, są efektem udziału w procesie stymulacji drgań sieci krystalicznej i można je obserwować także dla podstawowego modelu optycznie stymulowanej luminescencji. Konsekwencją wprowadzenia do opisu zjawiska udziału drgań sieci krystalicznej było opracowanie nowych metod pomiaru, z których jedną przedstawiono w tej pracy bardzo szczegółowo. Optycznie stymulowana luminescencja jest szeroko wykorzystywana w dozymetrii do pomiaru dawki pochłoniętej przez osoby narażone na promieniowanie jądrowe w pracy lub w środowisku naturalnym, do obrazowania w diagnostyce medycznej (płytki PSP), a także do określania wieku obiektów archeologicznych i geologicznych (datowanie OSL).

[Fot. Instytut Fizyki UMK]