Rektor Andrzej Sokala powołał od 1 listopada pełnomocników do spraw równego traktowania, do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz rzecznika akademickiego. Ich kadencja będzie trwała do 2024 roku.

Nowi pełnomocnicy na UMK

 

Pełnomocniczką do spraw równego traktowania została dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. Od teraz jest odpowiedzialna za realizację zasady równego traktowania na uniwersytecie, rozwijanie kultury poszanowania różnorodności i troskę o inkluzowość we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji (badania naukowe, kształcenie, relacje wewnątrz instytucjonalne, relacje z otoczeniem społecznym i biznesowym) tak, by uczelnia w pełni realizowała swój potencjał naukowy oraz zobowiązania zapisane w Misji i Strategii UMK, wynikające z udziału w projektach IDUB oraz YUFE.

Dr Magdalena Kalińska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania została natomiast pełnomocniczką do spraw bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Do jej obowiązków należy zapewnienie poczucia bezpieczeństwa studentom i doktorantom poprzez rozpoznawanie wszelakiego rodzaju zagrożeń, reagowanie na nie oraz organizowanie pomocy merytorycznej osobom, których bezpieczeństwo zostało naruszone.

Za polubowne rozwiązywanie sporów, które mogą się narodzić między studentami, doktorantami i pracownikami UMK, w szczególności poprzez mediację, odpowiedzialny jest dr Bartłomiej Chludziński z Wydziału Prawa i Administracji. W biurze rzecznika można uzyskać również informacje na temat regulacji obowiązujących na uczelni. W swojej działalności rzecznik kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności.

Źródło: portal.umk.pl