Zdolni uczniowie toruńskich szkół mają możliwość ubiegania się o nagrodę lub stypendium Prezydenta Miasta Torunia. Zadecyduje średnia uzyskanych ocen oraz dodatkowe osiągnięcia danego ucznia.

Terminy składania wniosków o nagrody i stypendia są różne. O nagrody prezydenta miasta można składać wniosek do 5 lipca, z kolei termin składania wniosków o stypendium prezydenta upływa 5 września. Mogą go składać uczniowie zamieszkali na terenie miasta Torunia.

Stypendia dla zdolnych uczniów, czyli dla kogo?

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali w roku szkolnym 2016/2017 średnią minimum:

  • w szkole podstawowej lub gimnazjalnej 5.50
  • w szkole ponadgimnazjalnej 4.50

Uczniowie muszą osiągnąć też „znaczące osiągnięcia edukacyjne” lub stać się laureatem konkursu o wadze co najmniej wojewódzkiej lub finalisty olimpiady przedmiotowej/artystycznej. Oto charakterystyka konkursów i olimpiad branych pod uwagę w przyznawaniu stypendiów i nagród prezydenckich.

Stypendyści ze szkół podstawowych otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 150 zł, uczniowie gimnazjów 200 zł, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 250 zł. Stypendium jest przyznawane za okres od września do czerwca danego roku szkolnego.

Nagrody dla zdolnych uczniów

O nagrodę Prezydenta Miasta Torunia mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali średnią min. 4.00. Obowiązują tutaj także kryterium znaczących osiągnięć edukacyjnych lub bycie laureatem konkursów co najmniej wojewódzkich lub bycie co najmniej laureatem olimpiad przedmiotowych/artystycznych. Wysokość jednorazowej nagrody to 2 000 zł.

Decyzje o przyznaniu nagród zostaną podjęte w terminie do 20 sierpnia 2017 r., a o przyznaniu stypendiów do 20 października 2017 r. Środki przeznaczone na stypendia i nagrody wydatkowe są z budżetu miasta.

Gdzie składać wnioski?

Pod tym adresem widnieją wnioski do pobrania, które należy złożyć w Wydziale Edukacyjnym Miasta Torunia.