Kwestie związane ze stypendiami na pewno zainteresują wielu studentów i doktorantów. W tym roku sytuacja związana z epidemią wpłynęła na zmianę formy dostarczania wniosków, a o tym, jak cała procedura wygląda aktualnie, możecie przeczytać poniżej.

Stypendia UMK 2020 – najważniejsze informacje

Już od 14 października ubiegać się można o stypendium rektora dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wniosek o stypendium należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb, dodatkowo wydruk wniosku wraz z dokumentami (kserokopie) potwierdzającymi osiągnięcia, należy wysłać pocztą do Komisji Stypendialnej do dnia 26 października (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – stypendium rektora”) na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

Należy przy tym pamiętać, że datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wnioski o stypendia socjalne można z kolei wypełniać od 14 października do 4 listopada do godziny 14:00.

O stypendium socjalne może ubiegać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220).

Wniosek o takie stypendium należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb, a podpisany wydruk wraz z wygenerowanym z USOSweb oświadczeniem o wysokości dochodów i wymaganymi dokumentami, należy przesłać pocztą do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – Wydział …”) na adres wydziału. Należy wygenerować dwa dokumenty: średnie dochody za rok 2019 oraz wniosek o stypendium socjalne.

Od 14 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. studenci mogą również ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Informacja o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności musi być zamieszczona w systemie USOS. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie przesłać pocztą do odpowiedniego dla danego wydziału składu orzekającego Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna – Wydział …….”) na adres wydziału. W tym przypadku należy pamiętać, że warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń)

Jeżeli chodzi o stypendium rektora dla doktorantów, generator wniosków o przyznanie tego świadczenia otwarty będzie od dnia 14 października do dnia 2 listopada 2020 r.

Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i wysłać pocztą wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do Komisji Stypendialnej w terminie od dnia 14 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r. (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna Doktorantów – stypendium rektora”) na adres wydziału.