W najbliższy czwartek radni na sesji pochylą się nad programem „Mieszkanie dla absolwenta”. W jego ramach Toruń co roku będzie przeznaczał pięć mieszkań dla najlepszych absolwentów toruńskich uczelni.

 

Wnioski składane będą w Urzędzie Miasta do 31 lipca każdego roku. Weryfikacji formalnej wniosków dokonuje jednostka Urzędu Miasta Torunia właściwa do spraw mieszkalnictwa w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

Podanie o „Mieszkanie dla absolwenta” złożyć może toruński absolwent, który:

  • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę jeśli miejscem świadczenia pracy jest miasto Toruń;
  • ukończył studia ze średnią ocen co najmniej 4,8;
  • prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład  w rozwój nauki lub sztuki, w szczególności wydał publikacje naukowe, dokonał zgłoszenia patentowego, przeprowadził projekt badawczy lub prowadził prelekcje na konferencjach naukowych;
  • nie posiada prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń.

 

– Będą to mieszkania w wysokim standardzie – wyznaczone w noworealizowanym budownictwie mieszkaniowym lub wyremontowane. –mówi w wywiadzie dla torun.pl Elżbieta Kowalska, dyrektor Biura Mieszkalnictwa. Lokale rozproszone będą po całym Toruniu, wielkość zależy od potrzeb potencjalnego najemcy.

 

Wnioski po pozytywnej weryfikacji zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Komisję do spraw Realizacji Programu Absolwent, powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia. Składać się ona będzie z co najmniej siedmiu członków, obejmujących przedstawicieli Miasta Torunia czy Rady Miasta Torunia.

Umowa najmu w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” zawierana będzie na 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia na warunkach umowy o pracę. Ponadto Absolwent po upływie każdego roku od dnia zawarcia umowy najmu będzie musiał złożyć zaświadczenie o zatrudnieniu. Po zakończeniu umowy najmu zawartej na czas określony, która trwała co najmniej 5 lat, na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej i właściwej komisji Rady Miasta Torunia, będzie można zawrzeć z absolwentem umowę najmu na czas nieokreślony.

[fot. Angelika Plich]