Do wyborów parlamentarnych 25 października zostało już tylko 9 dni. Wielu studentów chciałoby oddać głos, ale utrudnia im to fakt, że często są zameldowani w miejscach bardzo odległych do Torunia – i tam też znajdują się w spisie wyborców. Na szczęście nie wszystko stracone – istnieją opcje, które pozwolą im wykonać obywatelski obowiązek także w Toruniu. 

Istnieją dwa podstawowe sposoby głosowania w innym miejscu, niż jest się zameldowanym – dopisanie się do listy wyborców w miejscu, gdzie chce się głosować do 20 października, oraz pobranie w miejscu swojego zameldowania do 23 października zaświadczenia o prawie do głosowania, które uprawnia do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym. Jeśli mieszkacie w domu studenckim, możecie głosować nawet bez wychodzenia z akademika!

1. Dopisanie do listy wyborców w wybranym miejscu

Spis wyborców jest to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo wybierania. Dla każdego obwodu głosowania sporządza go wójt/burmistrz/prezydent miasta na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej do 20 października 2015. Wnioski powinny być dostępne na miejscu w urzędach.

2. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do 23 października 2015. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienia (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może być wniesiony także w postaci elektronicznej. Wniosek należy wnieść przy użyciu dedykowanej usługi elektronicznej udostępnionej na ePUAP (http://epuap.gov.pl). W tym celu wnioskodawca powinien wypełnić formularz elektroniczny udostępniony na ePUAP, a następnie powinien podpisać wygenerowany wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i wysłać go do właściwego organu.

3. Głosowanie w akademiku

Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mieszkający w domach studenckich mają dodatkowo ułatwione zadanie. Władze uczelni, chcąc dodatkowo zachęcić młodych do głosowania, wprowadziły listy usprawniające cały proces wyborczy. Wykazy chętnych można znaleźć w portierni w każdym z akademików. Wystarczy wypełnić tabelkę podstawowymi danymi: imię, nazwisko, adres, pesel, imię rodzica, a o resztę studenci nie muszą się martwić. Pozostałe formalności załatwia za nich uczelnia.
W trakcie wyborów funkcjonować będą dwa odrębne obwody wyborcze zlokalizowane w akademikach. Mieszkańcy DS 1, 2, 3, 5, 6 głosują w „dwójce” na Mickiewicza 6/8, a studenci z numerów 7, 8, 9, 10, 11, 12 w „dziewiątce” na Gagarina 21.

źródło: parlament2015.pkw.gov.pl
[fot. Artur Jan Fijałkowski/Wikimedia Commons]