W związku z przekształceniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w uczelnię badawczą planowane jest przyłączenie trzech wydziałów do większych jednostek Uniwersytetu. Pracownicy jednego z nich postulują utworzenie Wydziału Nauk Społecznych.

Jednostki o których mowa to Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Wydział Pedagogiczny oraz Wydział Nauk o Ziemi. Pierwszy z nich miałby np. stać się częścią Wydziału Nauk Historycznych.

Pracownicy i władze WPiSM w opublikowanym na fanpage’u wydziału stanowisko odnieśli się m. in. do kwestii zbyt małej zdaniem autorów propozycji reformy liczby pracowników, oceny wydziału otrzymanej od Polskiej Komisji Akredytacyjnej, publikacji naukowych i czasopism afiliowanych przy wydziale czy polityki finansowej wydziału.

Ze stanowiska można odczytać propozycję utworzenia nowego wydziału w strukturach UMK – Wydziału Nauk Społecznych, na którym funkcjonować miałyby takie dyscypliny naukowe, jak: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach a także nauki o bezpieczeństwie.

Spotkania ws. reform na Wydziale Nauk Pedagogicznych

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych zaprosił studentów jednostki, którą zarządza na spotkania ws. „wejścia w życie ustawy o szkolnictwie wyższym i wynikających z niej zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, w tym zmian w wewnętrznej organizacji Uczelni”. Spotkanie ze studentami pedagogiki odbędzie się 21 stycznia o godz. 18:30, a ze studentami pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej i pedagogiki medialnej 22 stycznia o godz. 16:30. Oba spotkania odbędą się w Audytorium Karola Darwina.

Stanowisko WPiSM ws. reformy UMK

Stanowisko pracowników Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych w związku z restrukturyzacją UMK

W związku z restrukturyzacją UMK, której etapem ma być redukcja liczby wydziałów, wyrażamy głęboki niepokój o przyszłość naszej jednostki.

Biorąc pod uwagę nasz potencjał oraz dotychczasowe osiągnięcia na polu nauki, dydaktyki oraz aktywności społecznej, proponujemy utworzenie na bazie naszej struktury ˗ Wydziału Nauk Społecznych z następującymi dyscyplinami: nauk o polityce i administracji, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o bezpieczeństwie. W ramach Wydziału Nauk Społecznych mogłyby funkcjonować również inne dyscypliny z dziedziny nauk społecznych.

Ocena naukowa związana z parametryzacją przyniosła nam dwukrotnie kategorię A. Po przeprowadzeniu ewaluacji śródokresowej dysponujemy danymi, które sytuują nas w elicie dyscyplin w Polsce, które reprezentują nasi pracownicy. Systematycznie dostosowujemy się do wymogów, jakie stawia przed nami Ustawa 2.0. Publikujemy w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych w kraju i za granicą. W krótkim czasie osiągnęliśmy jeden z najwyższych w Polsce wyników w ramach kryterium osiągnięć naukowych i twórczych oraz praktycznych efektów działalności naukowej. Konsekwentnie i skokowo wzrasta liczba naszych publikacji w bazie SCOPUS. Pracownicy Wydziału wchodzą w skład licznych rad naukowych i zespołów redakcyjnych. Najwyżej punktowane czasopisma naukowe z zakresu nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach, np. – „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „Polish Political Science Yearbook”, „Historia i Polityka”, „Nowa Polityka Wschodnia” – są afiliowane przy WPiSM. Pracownicy Wydziału od lat pozyskują i realizują projekty finansowane ze środków: NCN, NPRH i innych instytucji. Bierzemy udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, organizujemy takie konferencje na naszym Wydziale, w tym prestiżowy, cykliczny Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Konsekwentnie realizujemy proces umiędzynarodowienia, zarówno na polu nauki, jak i w wymiarze dydaktycznym (liczba studentów Erasmus+ na Wydziale jest najwyższa w skali UMK i wciąż rośnie).

Aktywność społeczna wspólnoty WPiSM wyróżnia się na tle innych jednostek i buduje wizerunek UMK jako uniwersytetu zaangażowanego w sprawy społeczności regionalnej. Studenci i pracownicy współorganizują liczne akcje charytatywne (np. nagradzaną przez JM Rektora WOŚP na WPiSM). Jednostka współpracuje także z otoczeniem gospodarczym.

Podkreślamy, że od początku funkcjonowania naszego Wydziału prowadzimy racjonalną, zdyscyplinowaną politykę finansową. Obecna liczba pracowników jest wynikiem oszczędnościowej polityki władz Uniwersytetu od chwili powstania Wydziału, któremu nie pozwolono na zwiększenie zatrudnienia, a ponadto doprowadzono do redukcji liczby godzin dydaktycznych. Realizowaliśmy wszelkie zalecenia władz uczelni, związane z polityką oszczędnościową. Czy zatem teraz mamy być ukarani za to, że jest nas mało?

Zgłaszamy sprzeciw wobec przedkładania kryteriów ilościowych nad jakościowe w projektowanym statucie oraz wyrażamy dezaprobatę wobec sposobu, w jaki traktuje się nas, zaangażowanych członków wspólnoty akademickiej. Zaskoczyła nas forma przekazania informacji dotyczących najważniejszych w Uniwersytecie spraw oraz wykluczenie nas z procesu decyzyjnego. Jako jednostka o ugruntowanej pozycji mamy prawo oczekiwać, iż nasz głos będzie uwzględniony w procesie tworzenia nowej struktury UMK. Liczymy na konstruktywną, merytoryczną dyskusję na temat przyszłości Alma Mater.

Dziekan i pracownicy Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych

W chwili obecnej władze UMK przygotowują nowy statut uczelni. Dyskusja nad jego kształtem ma być toczona podczas posiedzenia senatu UMK zaplanowanego na 26 marca. Wtedy mają zostać podjęte decyzje w sprawie restrukturyzacji toruńskiego uniwersytetu.