Lokalne władze w tych trudnych chwilach chcą jak najbardziej pomóc mieszkańcom naszego miasta. Dlatego 23 kwietnia Rada Miasta Toruń wprowadziła kilka zmian, które mają być formą udogodnienia dla torunian.

Wydłużony został ustawowy termin płatności podatków od nieruchomości za rok 2020, za miesiące kwiecień, maj oraz czerwiec do 30 września 2020 r. Dotyczy on:

– przedsiębiorców, u których nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) o nie mniej niż 15% – obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r., w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego;

– przedsiębiorców, u których nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) o nie mniej niż o 25% – obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca, przypadającego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r., w porównaniu z obrotami z miesiąca poprzedniego.

Pojawiła się także opcja całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości za okres, w których nie przewiduje się zakazów i ograniczeń, czyli od lipca do września. Dla przedsiębiorców, którzy podlegają całkowitemu zakazowi prowadzenia działalności gospodarczej oraz tych, którzy posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dotyczy ona:

– przedsiębiorców, którzy na dzień 1 marca 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą np. gastronomiczną: związaną z organizacją, promocją targów, konferencji, wystaw, kongresów; kulturalną; usługową, jak salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, piercingu, związane z poprawą kondycji fizycznej; hotelarską,
– przedsiębiorców, którzy na dzień 1 stycznia 2020 r. nie posiadali zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości,
– przedsiębiorców, którzy mieli przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% w ciągu dwóch dowolnie wybranych kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.

Pojawiły się także takie ulgi jak:

– brak opłaty prolongacyjnej w przypadku odraczania terminów płatności podatku lub rozkładania na raty dla wszystkich podatników (przedsiębiorców i osób fizycznych) i w zakresie każdego podatku: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego.

– zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. Przedłużenie terminu na powiadamianie organu podatkowego o utracie prawa do zwolnienia do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem uchwały utrata prawa do zwolnienia następowała od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodując utratę prawa do zwolnienia pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w terminie 14 dni. Skutkiem przekroczenia 14-dniowego terminu była utrata prawa do zwolnienia za cały okres zwolnienia.

– zwolnienie od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. Przedłużenie terminu na przystąpienie do lokalnego programu pomocowego do 30 dnia następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, ogłoszonych w związku z COVID-19. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem uchwały prawo do zwolnienia przysługiwało pod warunkiem terminowego złożenia wniosku akcesyjnego. Właściciel nowo nabytego lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, który przekroczył 14 dniowy termin, nie nabywał prawa do zwolnienia. Nieterminowe zgłoszenie sprzedaży skutkowało natomiast utratą prawa do zwolnienia za cały okres.