Czekanie na Toruński Rower Miejski wydłuża się coraz bardziej. Najsmutniejsze jest jednak to, że nie zostanie ono zwieńczone pozytywnym efektem.

Oto komunikat prezydenta miasta Michała Zaleskiego:

“W ostatnich tygodniach Miejski Zarząd Dróg – zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 kwietnia 2018 r. – dokonywał ponownego badania i oceny złożonych ofert w postępowaniu na Toruński Rower Miejski. W wyniku wnikliwej analizy dokumentów, MZD stwierdził zaistnienie nowych, istotnych okoliczności w postępowaniu, które skutkują koniecznością unieważnienia całego postępowania. Oznacza to także, że nie ma możliwości zawarcia ważnej umowy na TRM.

Przesłanki powodujące unieważnienie postępowania dotyczą rozbieżności na gruncie przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie ograniczania konkurencyjności (tylko do podmiotów krajowych).

Swoją decyzję Miejski Zarząd Dróg uzasadnia m.in. stanowiskiem KIO, które rozstrzygało zastrzeżenia do ustaleń pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W swoich stanowisku KIO orzekła, że instytucje krajowe mają obowiązek stosować przepisy dyrektywy zgodnie z ich brzmieniem i celem, nawet jeżeli regulacje nie zostały wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto w wyniku powtórnej analizy dokumentów i ofert złożonych w postępowaniu, Miejski Zarząd Dróg ujawnił również, że po stronie jednego z Oferentów zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, co spowodowało, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, konieczność skierowania przez tę jednostkę organizacyjną miasta zawiadomienia do prokuratury (złożone dzisiaj 6.07.2018).

W najbliższych tygodniach MZD ogłosi przetarg na Toruński Rower Miejski na lata 2019 – 2022 (4 lata). W tej sytuacji jest oczywiste, że w obecnym sezonie rowerowym w Toruniu nie będzie roweru miejskiego. Dotychczasowych użytkowników tego systemu komunikacji rowerowej za zaistniałą sytuację przepraszam. Jednocześnie zachęcam rowerzystów do korzystania z rozwijającej się sieci dróg rowerowych w naszym mieście z wykorzystaniem własnych jednośladów.”

W obecnym sezonie rowerowym publiczne rowery nie będą zatem niestety dostępne dla torunian.