Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla studentów UMK. Sytuacja związana z decyzjami dotyczącymi organizacji nauczania od 10 do 30 stycznia wywołała niemałe zamierzanie wśród społeczności akademickiej. Dlatego, przygotowaliśmy dla Was rozpiskę z trybem nauczania na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na Wydziale Chemii zajęcia prowadzone są według zarządzania Rektora z 5 stycznia. Co oznacza, że wszystkie wykłady, bez względu na liczbę uczestników, odbywają się w trybie zdalnym. Inne zaplanowane zajęcia, czyli ćwiczenia i laboratoria, realizowane są w formie kontaktowej

Studenci Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych 10 stycznia dowiedzieli się, że na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, motywowanym prośbami studentów, dziekan WFINS dr hab. Radosław Sojak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć ze stacjonarnej na zdalną.

Na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do zarządzenia Rektora zastosowano szczególne rozwiązania. Na I roku studiów I stopnia zajęcia inne niż wykłady odbywają się w trybie stacjonarnym, a na pozostałych latach wszystkie zajęcia oprócz wybranych laboratoriów odbywają się w trybie zdalnym synchronicznym. Dodatkowo prowadzący zajęcia, w uzgodnieniu ze studentami, mogą wnioskować o zmianę formy zajęć ze zdalnej na stacjonarną lub odwrotnie.

Z kolei Wydział Humanistyczny po konsultacji z Samorządem Studenckim postanowił, że większość zajęć poprowadzonych zostanie w trybie zdalnym, wyjątek stanowią seminaria dyplomowe i zajęcia praktyczne po uzgodnieniu przez prowadzącego tej formy zajęć ze studentami.

Wydział Matematyki i Informatyki działa według zarządzania Rektora nr 4, co oznacza, że wszystkie wykłady oraz zajęcia w grupach liczących powyżej 30 osób prowadzone są zdalnie. Pozostałe zajęcia odbywają się na terenie Uniwersytetu, poza wyjątkami, o których studenci zostali poinformowani przez prowadzących.

Nie wszędzie zdalnie

Dla studentów Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynarii 5 stycznia ukazał się komunikat dotyczący funkcjonowania Wydziału i organizacji zajęć dydaktycznych. Studenci dowiedzieli się, że od dnia 10 stycznia zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie kontaktowym dla studentów wszystkich lat i kierunków. Oczywiście, z wyłączeniem wykładów oraz zajęć prowadzonych w grupach powyżej 30 osób.

Natomiast Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ogłosił, że wszystkie zajęcia na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone będą przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość. Informacja ta nie dotyczy zajęć ogólnouczelnianych, innych niż wykłady, chyba że ich prowadzący zadecydują inaczej.

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych prof. dr hab. Stanisław Roszak podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć na kierunkach: archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia, studia skandynawsko-bałtyckie i wojskoznawstwo ze stacjonarnej na zdalną.

Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie również skorzystał z możliwości zmiany formy zajęć, zarządzając, że wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.

Podobnie jak w przypadku innych wydziałów, swoją rolę odegrał tu wydziałowy samorząd studencki – Zarządzenie odnośnie do trybu nauczania zdalnego uważam za potrzebne w obecnych czasach, gdzie wariant Omikron koronawirusa coraz bardziej przybiera na sile w Polsce. Wątpliwości mogły budzić niektóre zapisy rektorskiego zarządzenia, ale samorządy wydziałowe po konsultacjach z dziekanami pomogły wyjść z tego problemu – podkreślił w wypowiedzi udzielonej naszemu portalowi Jakub Płonka, przewodniczący Samorządu Studenckiego WNOPiB.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej również przeszedł w całości na tryb nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.

Na Wydziale Prawa i Administracji sytuacja wygląda podobnie – wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym.

Z kolei Wydział Sztuk Pięknych działa według zarządzenia Rektora, czyli jak już pisaliśmy, wszystkie wykłady niezależnie od liczby osób oraz inne zajęcia w grupach powyżej 30 osób muszą być prowadzone w formie zdalnej. Pozostałe zajęcia w grupach do 30 osób włącznie – prowadzone są w formie stacjonarnej.

Na Wydziale Teologicznym standardowo wszystkie wykłady, niezależnie od liczby uczestniczących w nich studentów, odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku ćwiczeń, konwersatoriów i seminariów przejście na formę zdalną może mieć miejsce po wcześniejszym uzgodnieniu ze studentami przez prowadzącego, mając na uwadze tygodniowy plan zajęć.

A jak wygląda sytuacja ze zbliżającymi się zaliczeniami? Zimowa sesja egzaminacyjna oraz poprawkowa na wszystkich wydziałach ma zostać przeprowadzona w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.