Uniwersytet Mikołaja Kopernika został wyłoniony w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Sukces otwiera przed uczelnią duże możliwości rozwoju!

UMK wśród 10 polskich uczelni badawczych

30 października 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, tym samym wyłaniając 10 z 20 polskich uczelni, którym przypisano tytuł badawczej. Wśród nagrodzonych, poza UMK, znalazły się również: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Wrocławski.

Co przysługuje uczelni badawczej?

Celem programu „Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza” jest wyłonienie i wsparcie najlepszych polskich uczelni, które będą mogły w najbliższych latach z sukcesem konkurować z ośrodkami zagranicznymi. Uczelnie badawcze otrzymają w latach 2020-2026 subwencję wyższą o 10%, z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia.

Nad wyłonieniem listy uczelni badawczych pracował międzynarodowy zespół ekspertów. We wnioskach konkursowych, uczelnie przedstawiły m.in. analizę własnego potencjału oraz plany rozwoju. Uniwersytet Mikołaja Kopernika za swoje kluczowe cele uznał zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności.

Ocena śródokresowa nastąpi po przeszło trzech latach, ale zgodnie z rekomendacjami ekspertów, ministerstwo powinno na bieżąco monitorować postępy poszczególnych uczelni. Nowy konkurs planowany jest za 6 lat.