Jan Łopuski, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK, zmarł w Gdyni 10 września 2019 r. w wieku 102 lat.

Profesor urodzony w Strzegocicach koło Dębicy związany był z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie skończył studia jeszcze przed II wojną światową. W trakcie konfliktu uczestniczył w kampanii wrześniowej, służąc później w Armii Krajowej. W 1944 r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w łagrze w Stalinogorsku. Po zwolnieniu z zesłania został żołnierzem II Korpusu. Po 1947 r., gdy wrócił z zagranicy (przebywał w Wielkiej Brytanii i Włoszech), pozostawał w kręgu zainteresowania służb bezpieczeństwa z powodu bycia członkiem Armii Władysława Andersa, utrzymywania kontaktów z organizacją Wolność i Niezawisłość (WiN), działalność w AK i krytyczny stosunek wobec ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Związany z UMK, UJ i UAM

Po pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego związał się z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał doktorat i habilitację (jego specjalnością było prawo morskie). Pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Jan Łopuski rozpoczął w 1971 r., sześć lat później uzyskując tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1984 r. został profesorem zwyczajnym. W 1981 r. został dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Stało się to podczas pierwszych demokratycznych i wolnych od nacisków politycznych wyborów władz rektorskich i dziekańskich, będących wynikiem ówczesnych zmian społecznych. Dziekanem Łopuski był przez rok. Złożył rezygnację, gdy władze stanu wojennego odwołały rektora Stanisława Dembińskiego. Niedługo później, w 1986 r., profesor przeszedł na emeryturę.

Kawaler orderu Virtuti Militari, laureat wyróżnień

Jan Łopuski zasiadał przez 13 lat, od 1987 r. do 2000 r., w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. Oprócz prawa morskiego profesor był specjalistą w dziedzinie prawa ubezpieczeń. Ponadto, reprezentował on Polskę w wielu organizacjach międzynarodowych, w tym w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Profesor za swój dorobek życiowy otrzymał ordery Virtuti Militari i Krzyż Walecznych. Profesor został wyróżniony przez IPN tytułem Kustosza Pamięci (można dodać w tym miejscu, że Łopuski jest autorem wspomnień „Pozostać sobą w Polsce Ludowej”), przez miasto Toruń medalem prezydenta „Thorunium” a także UMK. Uczelnia przyznała profesorowi Szczególne Wyróżnienie UMK „Convallaria Copernicana”.