Wraz z nadejściem nowego roku akademickiego pojawia się także możliwość uzyskania stypendium socjalnego. W tym roku niestety trudniej może być je zdobyć ze względu na zmiany w przepisach.

Od roku akademickiego 2019/20 stypendium socjalne otrzymuje się na jeden semestr. Po jego upływie należy ponownie skompletować dokumenty i złożyć odpowiedni wniosek, aby można było je również otrzymywać w semestrze letnim.

Wnioski należy wypełnić w generatorze w USOSie, który jest otwarty do 4 listopada.

Po zatwierdzeniu wniosku w generatorze należy go wydrukować i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty, w tym oświadczenie o dochodach, a następnie dostarczyć do odpowiedniej komisji stypendialnej.

Wprowadzoną w tym roku zmianą jest również to, że student, którego dochód miesięczny nie przekracza 528 zł, jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny.

Podstawowe dokumenty

Wszyscy studenci, którzy ubiegają się o stypendium socjalne są również zobowiązani do dołączenia:

  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego na rok 2018 studenta, rodziców i dorosłego rodzeństwa ( tylko jeśli kontynuuje naukę),
  • zaświadczenie z ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za cały 2018 rok wszystkich członków rodziny,
  • zaświadczenie ze szkoły rodzeństwa lub dzieci studenta, a jeżeli są to młodsze dzieci, to kopię aktu urodzenia, w przypadku niepełnosprawności dorosłego rodzeństwa również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • oświadczenia wszystkich dorosłych członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych ( wzór można znaleźć w USOSie ).

Samodzielność studenta

Za studenta samodzielnego finansowo uważa się osobę, która nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców i potwierdzi to w złożonym oświadczeniu, oraz:

  • spełnia chociaż jeden z poniższych punktów:• ukończył 26 rok życia • pozostaje w związku małżeńskim• ma na utrzymaniu dzieci• osiągnął pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej
  • lub, gdy spełnia wszystkie niżej wymienione warunki: • posiadał stałe źródło dochodów w 2018 roku• posiada stałe źródło dochodów w roku obecnym• miesięczny dochód netto w roku 2018 i 2019 do dnia złożenia wniosku był wyższy lub równy 930,35 zł

W przypadku samodzielności studenta jest on zobowiązany do dostarczenia swoich dokumentów z Urzędu Skarbowego i ZUS.

Inne dokumenty

W przypadku otrzymywania alimentów należy dostarczyć wyrok sądu o ich przyznaniu i ewentualnie zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów.

W przypadku śmierci któregoś z rodziców należy dostarczyć kopię aktu zgonu.

Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha i liczbie ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa.

W przypadku utraty dochodu należy dostarczyć dokumenty to potwierdzające jak np. świadectwo pracy, umowa zlecenie lub o dzieło wraz z PIT-em za 2018 rok.

W przypadku uzyskania dochodu w 2019 roku należy dostarczyć umowę oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto uzyskanym za drugi miesiąc uzyskania dochodu.

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie należy dostarczyć umowę najmu lub kserokopię karty mieszkańca DS.

Jak było rok temu?

W zeszłym roku stypendium socjalne przyznawane w zależności od dochodu przypadającego na jedną osobę wynosiło:

– od 0 do 399,99 zł – 900 zł

– od 400 do 699,99 zł- 700 zł

– od 700 do 1000 zł – 500 zł

Więcej odnośnie zeszłorocznych stypendiów można przeczytać tutaj: https://spodkopca.pl/samorzad-studencki-umk-oglosil-wysokosci-kwot-stypendialnych/