Astronomia w myśl rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca tego roku zostaje uznana jako nauka fizyczna. Tym samym straci status odrębnej dyscypliny naukowej.

Resort kierowany przez Jarosława Gowina uznał, że dotychczasowa lista dyscyplin naukowych charakteryzowała się zbyt dużym rozdrobnieniem.

Ministerstwo tak uzasadnia swoją decyzję:

Wiele obecnych dyscyplin obejmuje wąski zakres tematyczny, a ponadto reprezentuje je niewielka liczba pracowników uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

W projekcie rozporządzenia status dyscypliny naukowej utrzymują takie nauki, jak prawo kanoniczne, nauki teologiczne, biotechnologia czy psychologia.

Środowisko protestuje – ponad 7,5 tys. zebranych podpisów

Projekt MNiSW wywołał duży sprzeciw środowiska astronomicznego: naukowców, studentów, miłośników astronomii, ale także osób na co dzień niezwiązanych z astronomią. Pod petycją „Ratujmy polską astronomię” zorganizowaną przez założone w 1923 r. Polskie Towarzystwo Astronomiczne podpisało się w ciągu dwóch dni 7 763 osoby. Zbieranie dalszych głosów zostało przerwane, ponieważ 31 sierpnia mijał termin przesłania opinii do Ministerstwa.Po etapie opiniowania projekt może trafić do rozpatrzenia przez odpowiednie komitety Rady Ministrów.

Tutaj znajdziecie treść petycji i listę pierwszych stu osób, które podpisały się pod nią. Na niej widnieją także nazwiska naukowców związanych z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Autorzy petycji i osoby na niej podpisane apelują o zmianę projektu rozporządzenia i utrzymania statusu astronomii jako dyscypliny naukowej.

To właśnie patrona uczelni i naszego portalu Mikołaja Kopernika autorzy petycji przywołują w kontekście wielkich zasług, jakie wnieśli polscy naukowcy w rozwój astronomii, określają tę dziedzinę nauki nawet „dyscypliną narodową”. Na dowód powyższej tezy autorzy petycji przytaczają poziom cytowalności prac polskich astronomów (wg serwisu Web of Science), który jest o ok. 25% wyższy od średniego poziomu światowego. PTA dodaje, że „jest to jedyna dyscyplina w Polsce, która lokuje się tak wysoko w światowych rankingach”.