Miejski Program Stypendialny to inicjatywa Urzędu Miasta Torunia polegająca na udzieleniu finansowego wsparcia studentom toruńskich uczelni. To już jej piąta odsłona, w którym na pomoc będą mogli liczyć studenci dopiero rozpoczynający naukę, jak i ci mogący pochwalić się dobrymi wynikami w nauce i osiągnięciami naukowymi.

Podstawą prawną tegorocznego Miejskiego Programu Stypendialnego jest uchwała Rady Miasta Torunia z 12 września. W ubiegłym roku stypendium wielkości 400 zł miesięcznie otrzymało 96 studentów. W tym roku wysokość stypendiów ma wynieść 500 zł lub 600 zł wypłacana przez 9 miesięcy. Wyższą kwotę otrzyma jednak tylko 10% wszystkich stypendystów. Studenci, którzy kończą studia szybciej niż 30 czerwca ostatnia transza stypendium zostanie wypłacona nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym studia stypendysty dobiegną końca.

Miejski Program Stypendialny w Toruniu i jego zasady

By mieć szanse na otrzymanie stypendium trzeba spełnić łącznie kilka warunków. (za: torun.pl)

O stypendium na start może ubiegać się kandydat spełniający łącznie poniższe warunki:

 • świadectwo ukończenia szkoły otrzymał nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów;
 • uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen nie niższą niż 4,5 oraz posiada tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 5,0 oraz posiada inne szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły;
 • zamieszkuje w Toruniu;
 • w roku składania wniosku o przyznanie stypendium na start nie ukończył 26 lat.

O stypendium naukowe może ubiegać się student toruńskiej uczelni, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki:

 • zaliczył co najmniej I rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni;
 • uzyskał w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez uczelnię;
 • nie powtarza roku;
 • nie przebywa na urlopie, za wyjątkiem urlopu przysługującego na podstawie regulaminu uczelni w związku z macierzyństwem lub ojcostwem;
 • studia drugiego stopnia podjął nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia;
 • w ostatnim roku lub w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki, przy czym za działalność taką uważa się w szczególności: autorstwo lub współautorstwo prac naukowych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacji książkowych, dzieł artystycznych, a także opracowań nieobjętych programem nauczania, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
 • zamieszkuje w Toruniu;
 • w roku składania wniosku o przyznanie stypendium naukowego nie ukończył 26 lat.

Składając wniosek, należy również pamiętać o oświadczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, które znajdziecie tu.

Miejscami składania wniosków są Punkty Informacyjne Urzędu Miasta Torunia. Swój wniosek można też przesłać na adres Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, w kopercie z dopiskiem „Wydział Edukacji”.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 rozpoczął się 1 października, a zakończy się 25 października 2019 r.