Kilkusettysięczną kwotę dla przedsiębiorców lub instytucji realizujących projekty m. in. dotyczące osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przygotowała Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

Skorzystają osoby w złej sytuacji życiowej

W konkursie grantowym LGD ma do rozdysponowania łączną sumę 650 tys. zł na realizację projektów, których uczestnikami będą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub bezpośrednie środowisko tych osób. W ramach konkursu wspierane mogą być też działania na rzecz lokalnej społeczności. Tak je określa organizator konkursu grantowego: „usługi wzajemnościowe, samopomocowe, lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej”.

Kwota pojedynczego grantu może wynieść od 20 tys.  do 50 tys. zł. Organizatorami działań, których beneficjentami są osoby w złej sytuacji finansowej mogą być przedsiębiorstwa, podmioty prawne i instytucje.

Wnioski będą przyjmowane od 14 września do 1 października. Co ważne, nabory do konkursów LGD „Dla Miasta Torunia” zostaną w tym roku ogłoszone jeszcze dwa razy, każdy wart 400 tys. zł.

Czym jest Lokalna Grupa Działania?

Lokalna Grupa Działania zrzesza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i kujawsko-pomorski samorząd (łącznie 97 członków). Nadzorowane przez marszałka województwa stowarzyszenie ma na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju polegającej m. in. na działaniach zmierzających do zwiększania aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zawodowej.