Zmiana ogrzewania na bardziej ekonomiczne oraz przyjazne dla środowiska jest wspierane finansowo przez budżet miasta w ostatnich latach coraz bardziej. W 2020 roku na ten cel przeznaczone zostało 2,5 mln zł.

Dotacje

W porównaniu do innych wielkich miast Toruń wypada dobrze pod względem zanieczyszczenia powietrza, gdyż ocena mieści się między dobrym a umiarkowanym stanem. Jednakże, aby nie pogarszać istniejącej sytuacji Rada Miasta Torunia na podstawie uchwały nr 814/18 z dnia 18 lutego 2018 r. udziela dotacji na zmianę ogrzewania:

  1.  z węglowego na gazowe w wysokości 60% poniesionych kosztów zmiany, aż do 7200 zł,
  2.  zmiana ogrzewania na elektryczne jest wspierana dotacją 50%, aż do 6 tys. zł,
  3.  instalacja kotła na paliwa stałe 5. Klasy jest finansowana w wysokości 30%, aż do 3600 zł,
  4.  przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej to wsparcie w wysokości 60-70% poniesionych kosztów.

Aby dokładniej zbadać skalę problemu indywidualnych źródeł ogrzewania, firma ATMOTERM S.A do końca 2017 r. przeprowadziła szczegółową inwentaryzację na terenie miasta. Okazało się, że w Toruniu było zainstalowanych aż 12 024 źródeł ogrzewania na paliwo stałe, w tym 5 606 pieców kaflowych oraz 4 113 kotłów opalanych węglem, pozostałe źródła to kominki, piece typu „koza” oraz trzony kuchenne.

Środki do realizacji tego zadania pochodziły z budżetu Gminy Miasta Toruń a także z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu w latach 1997-2019 zużycie węgla kamiennego spadło o ponad 320 tys. ton co stanowi równowartość 5337 wagonów węgla.

W 2019 roku 301 osób uzyskało dotację na wymianę ogrzewania węglowego na łączną kwotę 2,3 mln zł. Zlikwidowano 178 kotłów c.o oraz 312 pieców kaflowych  w 340 lokalach objętych zmianą ogrzewania.

W 2020 roku na ochronę powietrza przed nadmierną emisją zanieczyszczeń przeznaczono 2,5 mln zł. Za nabór wniosków o likwidację źródeł niskiej emisji jest odpowiedzialny Wydział Środowiska i Ekologii ( ul. Wały gen. Sikorskiego 12).

Jakość powietrza w Toruniu

Dofinansowania gminy Miasta Toruń wsparły likwidację liczby palenisk węglowych oraz zmianę ogrzewania  na bezpieczniejsze dla środowiska, co skutkuje coraz lepszą jakością powietrza w mieście (potwierdzone przez raporty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska). W 2018 roku na terenie Torunia nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnego rocznego poziomu pyłu zawieszonego PM10 ( mieszanina cząsteczek zawieszonych w powietrzu o średnicy nie większej niż 10 μm , które mogą być toksyczne dla ludzi). Przekroczenia 24-godzinne pojawiały się jedynie w sezonie grzewczym w niewielu miejscach, co pokazuje negatywny wpływ niskiej emisji z palenisk domowych na jakość powietrza atmosferycznego. W 2019 roku, wedle raportów, nie odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych stężeń pyłowych na terenie Torunia.

W 2018 roku  wykonywano pomiar pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wśród 11 miejscowości brak przekroczeń odnotowano jedynie na terenie Wieńca Zdrój i w Zielonce w Borach Tucholskich.