W ostatnich dwóch dniach sporo się działo na trzech wydziałach UMK, a wszystko za sprawą wyborów.

Nowym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu 18 kwietnia został wybrany profesor Zbigniew Witkowski, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA od 1992 r. Profesor Witkowski urodził się 13 sierpnia 1953 r. w Mrągowie. Studia na wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu ukończył w 1976 r. Aplikacja sądowa 1976-78  została ukończona w 1978 r, zdaniem egzaminu sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Habilitacja w zakresie prawa konstytucyjnego w 1992 r. (wyróżnienie w 1995 r. w Konkursie Redakcji „Państwa i Prawa” na najlepszą habilitację oraz indywidualna nagroda I st. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Tytuł profesora został mu nadany przez Prezydenta RP w 2005 r. Był założycielem i prezesem Toruńskiego Towarzystwa Miłośników Italii. Jest autorem 259 prac naukowych, w tym 8 monografii poświęconych polskiemu i włoskiemu prawu konstytucyjnemu oraz 5 podręczników akademickich. Jest także autorem dwóch tłumaczeń Konstytucji Republiki Włoskiej oraz licznych prac naukowych opublikowanych w językach: angielskim, włoskim, czeskim i ukraińskim. Był organizatorem licznych międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych. W 2006 r. prof. Zbigniew Witkowski na wniosek Uniwersytetu w Padwie i Rady Ministrów Republiki Włoskiej, w uznaniu jego zasług na polu współpracy naukowej i kulturalnej polsko-włoskiej, został odznaczony przez Prezydenta Republiki Włoskiej Krzyżem Komandorskim Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Komandoria Orderu Zasługi Republiki Włoskiej) oraz przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a także w 2009 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dzień później, czyli dzisiaj, wybory odbyły się na Wydziale Sztuk Pięknych. Jedyną kandydatką na stanowisko dziekana była dr hab. Elżbieta Basiul, która będzie dziekanem na kolejną kadencję. Profesor Elżbieta Basiul prowadzi działalność konserwatorską w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Jest konsultantem powoływanym w trakcie realizacji prac konserwatorskich. Wykonuje ekspertyzy technologiczno-konserwatorskie dzieł sztuki. Od stycznia 2007 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu.

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych nie doszło do zmiany na stanowisku dziekana. Przez kolejne 4 lata będzie nim dziś wybrany dr hab. Piotr Petrykowski, który zostawił w pokonanym polu prof. dr. hab. Piotra Błajeta. Obecnie pełni on również funkcję Kierownika Katedry Teorii Wychowania. Profesor Petrykowski urodził się 27 czerwca 1956 r. w Toruniu. W 1981 r. ukończył studia w zakresie pedagogiki kulturalno-oświatowej. W latach 1977-81 pracował w Toruńskim Towarzystwie Kultury, a w okresie 1981-82 jako nauczyciel w V LO w Toruniu. 1 października 1983 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w Instytucie Pedagogiki UMK. W latach 1998-2007 był zastępcą dyrektora Instytutu Pedagogiki, a w latach 2005-07 kierował Zakładem Pedagogiki Społecznej UMK. W okresie 2007-12 pełnił funkcję prodziekana WNP UMK w Toruniu. Naukowo zajmuje się teorią wychowania ze szczególnym uwzględnieniem społecznych i kulturowych uwarunkowań wychowania oraz kształtowania tożsamości kulturowej, przekazem dziedzictwa kulturowego i edukacją regionalną. Poza tym Profesor Piotr Petrykowski jest choreografem i nauczycielem tańca. W latach 1994-95 był zastępcą dyrektora Teatru im. W. Horzycy. Pracował także w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu (1998-2001). Ponadto należy do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (od 1983 r.) i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 1983 r.). Od 1976 r. jest członkiem Toruńskiego Towarzystwa Kultury. Za zasługi dla rozwoju kultury regionalnej został uhonorowany srebrnym Krzyżem Zasługi, a za działalność opozycyjną w 2014 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Kadencja nowo wybranych dziekanów potrwa do 2020 roku.

Wszystkim im serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w roli dziekana!

[Fot. Angelika Pilch]