4 lipca Sejm głosami 233 parlamentarzystów przyjął tzw. Konstytucję dla Nauki. Szeroko konsultowany i komentowany, w tym także negatywnie, projekt czeka na senatorskie obrady nad nim i późniejszy podpis prezydenta.

Co zmieni się w dydaktyce?

Pierwszą zmianą, która dotyczyć będzie studiów o profilu praktycznym. Ich studenci obowiązywać będzie co najmniej 6 miesięcy obowiązkowych praktyk studenckich.

W myśl zapisów KdN dla „wybitnych dydaktyków” zostaną utworzone nowe ścieżki kariery, co w założeniu ma przyczynić się do jak najwyższego poziomu kształcenia na uczelniach wyższych

Kary dla uczelni

Po wejściu w życie ustawy na uczelnie zostanie nałożony obowiązek ustalenia i przedstawienia już na samym początku studiów wszystkich opłat, jakie czekają studenta przez cały okres ich trwania. Gdy w trakcie cyklu kształcenia uczelnia wprowadzi dodatkowe opłaty lub podwyższy wysokość dotychczasowych, będzie mogła zapłacić 50 tys. zł kary. Innym finansowym konkretem Konstytucji jest kara za opóźnienie w wydaniu przez uczelnie dyplomu. Jeśli nie nastąpi to w przeciągu 30 dni od daty obrony, grozi jej kara w wysokości 5 tys. zł.

Zapisy ustawy mówią też o możliwości skorzystania z urlopu od studiów przez studenta, który został rodzicem. Do udzielenia studenckiego urlopu uczelnie będą zobligowane. Dotychczas jego przyznanie zależało od uznaniowej decyzji władz uczelni. Ponadto, studentkom, które są w ciąży uczelnie będą musiały zapewnić indywidualny tok studiów.

Stypendium rektora i… studenci z przedstawicielem w radzie uczelni

Studentom zostanie, po wejściu w życie ustawy, zapewniony także udział w organach kolegialnych uczelni. Studenci i doktoranci będą musieli stanowić 20% składu np. Senatu czy Kolegium Elektorów. Przewodniczący samorządu danej uczelni otrzyma miejsce w jej radzie jako przedstawiciel środowiska studenckiego.

Stypendium rektora od pierwszego roku studiów będą mogli otrzymywać poza laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych również zdolni sportowcy ze znaczącymi osiągnięciami sportowymi na poziomie krajowym.

Co zmieni się po wejściu w życie KdN dla doktorantów?

Ustawa wprowadzi podstawy pod utworzenie tzw. szkół doktorskich prowadzonych przez uczelnie i instytuty naukowe. Szkoła doktorska będzie mógł stworzyć podmiot posiadający co najmniej kategorię naukową na poziomie B+ w dwóch dyscyplinach. W okresie przejściowym przez podmioty posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Ma tutaj być bardziej niż obecnie doceniana interdyscyplinarność w badaniach naukowych.

Doktoranci karierę naukową nierzadko muszą łączyć z nieakademicką karierą zawodową. Zapisy KdN mówią o stypendium: na początku o świadczeniu w wysokości 2 350 zł brutto, a po ocenie śródokresowej 3 632 złotych brutto. Po tejże ocenie doktorant będzie mógł być zatrudniony w uczelni.

Doktoranci rodzice będą mogli wziąć urlop macierzyński lub tacierzyński na zasadach podobnych, co w przypadku zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

[Fot. Bartosz MORĄG/Flickr.com/creative commons]