Rusza nabór do IX edycji Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Na doktorantów czeka szereg możliwości.

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich AAL został utworzony w roku 2008. Jego celem jest rozwój podejścia interdyscyplinarnego w badaniach humanistycznych, a także kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej. Efektem Programu ma być przygotowanie pracy doktorskiej pod kierunkiem dwóch opiekunów naukowych reprezentujących różne uczelnie i jej obrona na jednym z uniwersytetów stowarzyszonych w ramach Akademii „Artes Liberales”. Doktoranci będą mieli okazję rozwijać swoje pasje, prowadząc badania czy przygotowując interdyscyplinarne projekty. Co więcej Akademia „Artes Liberales” umożliwia członkom Programu realizację autorskich zajęć dydaktycznych. Każdy doktorant otrzymuje stypendium naukowe. Studia w Programie nie mogą trwać dłużej niż cztery lata. Po obronie interdyscyplinarnej pracy doktorskiej uczestnik Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich otrzymuje dyplom nadania stopnia naukowego doktora oraz dyplom absolwenta Programu. Obowiązkiem jest udział w zajęciach organizowanych w ramach Programu. Za zgodą kierowników studiów doktoranckich w uczelniach współtworzących Akademię „Artes Liberales” członkowie Programu są zwolnieni z części zajęć wskazanych programami tychże studiów.

Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich – kto może wziąć udział w rekrutacji?

a) absolwenci Akademii „Artes Liberales”,
b) absolwenci Międzywydziałowych/Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych/Humanistycznych i Społecznych,
c) osoby, które w zwykłym trybie uzyskały dwa dyplomy magisterskie.

O przyjęcie do Programu mogą starać się zarówno osoby, które są już doktorantami I roku na jednej z uczelni sfederowanych w AAL (w tym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika) bądź takie studia zamierzają podjąć w kolejnym roku akademickim. Rekrutacja do Programu dokonywana jest na podstawie ankiety z załączonym projektem pracy doktorskiej i pomysłami na jej rozwinięcie oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Ważne terminy:
Termin przesyłania ankiet mija 15 września 2017r.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 9 października 2017 r. w Warszawie.

Szczegółowe informacje wraz z ankietą zgłoszeniową znajdziecie pod tym linkiem.
Pytania można kierować również do przedstawiciela UMK w Radzie Akademii „Artes Liberales”, prof. dr. hab. Adama Grzelińskiego (Instytut Filozofii): adamgrz@umk.pl

Zgłoszenie do Międzyuczelnianego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich to szansa na rozwijanie swoich zainteresowań naukowych – i to nie tylko w jednej dziedzinie.