W ubiegłym tygodniu troje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odebrało z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie.

Nowi profesorowie na UMK

13 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, troje naukowców z toruńskiego uniwersytetu odebrało z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie! Otrzymali je: prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK, prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz ks. prof. dr hab. Janusz Szulist z Wydziału Teologicznego. Oprócz profesorów z UMK nominacje otrzymało 53 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki.

Kim są nowi profesorowie?

Prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski dyplom lekarza, z wyróżnieniem za wyniki w nauce, otrzymał w roku 1999. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. Waldemara Placka, obronił 11 maja 2005 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w dniu 3 czerwca 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie medycyny-dermatologii na podstawie rozprawy pt. „Ocena możliwości i ryzyka leczenia bielactwa nabytego metodą przeszczepiania autologicznych melanocytów hodowlanych”. Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Prof. Rafał Czajkowski jest również redaktorem naczelnym indeksowanego czasopisma Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii. Jest autorem 267 prac naukowych.

Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierując Katedrą Zachowań Organizacyjnych i Marketingu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą relacji interpersonalnych w zarządzaniu, a także innych obszarów zachowań organizacyjnych, w tym kultury organizacyjnej, znaczenia różnic kultur narodowych w zarządzaniu, organizacyjnych zachowań obywatelskich i in. Od lat związana jest z nurtem określanym jako pozytywne zarządzanie. Jest autorką wielu artykułów w liczących się czasopismach, referatów prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz rozdziałów w monografiach.

Ks. prof. dr hab. Janusz Szulist jest absolwentem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest zaangażowany w prace redakcji licznych czasopism. Od stycznia 2013 roku pełni funkcję redaktora naczelnego „Studiów Pelplińskich”, periodyku wydawanego na Pomorzu od 1969 roku. Jest również członkiem rad naukowych kilku innych periodyków. Realizując projekty naukowe, ks. prof. Szulist starał się pozyskiwać granty badawcze. Warto wspomnieć, że ks. prof. Szulist zainicjował cykliczną konferencję pod nazwą „Pelpliński Areopag” (od 2015), organizowaną przez Wydział Teologiczny UMK przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim i Kurią Diecezji Pelplińskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: umk.pl