Władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika postanowiły, że większość zajęć na wszelkich studiach prowadzonych przez uczelnię odbywać się będzie w formie zdalnej.

Decyzja ta dotyczy semestru zimowego i zajęć realizowanych na studiach wyższych, podyplomowych, doktoranckich oraz szkołach doktorskich a także innych form kształcenia na UMK.

Informacja o zajęciach realizowanych w formie tradycyjnej do 15 września

Jak czytamy w zarządzeniu, zajęcia „prowadzone w innej, wynikającej z programu studiów, szkoły doktorskiej lub innej formy kształcenia, formie niż wykład, ze względu na ich specyfikę lub z innych ważnych powodów” mogą przybrać tradycyjną formę kształcenia realizowaną w budynkach Uniwersytetu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Podkreślmy zatem, że wykłady nie będą mogły w związku z tym odbywać się w formie tradycyjnej w salach uniwersyteckich.

Decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej mogą podjąć do 15 września dziekani wydziałów lub dyrektorzy szkół doktorskich. Taką informację w powyższym terminie studenci będą mogli ewentualnie znaleźć na stronach internetowych wydziałów i szkół doktorskich.

Zajęcia wychowania fizycznego mogą odbyć się w formie tradycyjnej lub zdalnej. O jej wyborze decyduje student w momencie zapisu do grupy.

Lektoraty języków obcych odbywać się będą z kolei w całości w formie zdalnej.

Egzaminy i zaliczenia tradycyjne, ale…

Zaliczenia przedmiotów i egzaminy mają odbywać się w formie tradycyjnej. Dopuszczona zostanie jednak możliwość w szczególnych przypadkach na wniosek prowadzącego (z jego własnej inicjatywy lub po wniosku złożonego przez studenta/studentów) dopuścić zdalną formę egzaminu lub zaliczenia.

Kształcenie w formie zdalnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbywać się będzie poprzez: platformę e-learningowa Moodle, system wideokonferencji BigBlueButton, Microsoft Teams oraz inne platformy i narzędzia dopuszczone wskutek umów zawartych przez ich dostawców z UMK.

Tu znajdziecie pełną treść rektorskiego zarządzenia.